بایگانی دسته بندی نشده

بهترین سن عمل بینی
دسته بندی نشده

سن مناسب عمل بینی چند است؟

سن مناسب عمل بینی بعد از 18 سالگی و در دهه دوم و دهه سوم زندگی پیشنهاد می‌شود. اگر جراحی بینی هنوز در شرایطی که